Logo Blue Turtle
nederlands francais english

strategie       verkoop & marketing       communicatie       de praktijk       contact

home > privacy

Strategie schaakbord

Privacy titel
 

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer krijgt bij ons absolute prioriteit.

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE
Het staat u vrij om onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP 'VERWERKEN'
Onder 'verwerken' verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...

3. BEGRIP 'VERTROUWELIJKHEID'
De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, emailadres, telefoonnummer of faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking) of zonder dat u het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
* voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden diensten.
* voor het uitvoeren van marktstudies.
* om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten van BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba of één van haar dochterbedrijven.
* voor de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten van BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba of één van haar dochterbedrijven.
Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring hiervoor.

U kan op elk moment de ontvangst onderbreken van informatie of promotieberichten die afkomstig zijn van BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS.

5. UW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden (zie 'Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens').

6. UW RECHTEN

6.1. Uw Informatierecht
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Blue Turtle Business Partners bvba, Gestelsebaan 41 te 2980 Zoersel, waar u steeds met al uw vragen terecht kan .

6.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren
De klant die zijn identiteit bewijst (kopie van identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba, Gestelsebaan 41 te 2980 Zoersel de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgewenst kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag. In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de klant, zal deze BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba hiervan op de hoogte brengen binnen de maand van de wijziging.

7. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY
Indien u meent dat BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om BLUE TURTLE BUSINESS PARTNERS bvba daarvan op de hoogte te brengen. U kan uw klacht schriftelijk richten aan Blue Turtle Business Partners bvba, Gestelsebaan 41 te 2980 Zoersel. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.


Home | Site-map | Disclaimer | Privacy